ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610426000004
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับการบูรณาการการสอนนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพตาม หลักสูตรการอาชีวศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
สิริรักษ์ รัชชุศานติ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางพัชรีภรณ์ บางเขียว
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2559 - 31/12/2559
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 169-180
ค่าน้ำหนัก : 0.80