ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610426000009
ชื่อผลงาน : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสรรถนะของมอเตอร์จากการใช้งาน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายภัควี หะยะมิน
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 24/11/2559 - 24/11/2559
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20