ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610328000049
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บตามฐานสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีภาพเคลื่อนไหวร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายพงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 26/11/2558 - 26/11/2558
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20