ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610426000013
ชื่อผลงาน : การศึกษาประเด็นปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
วิทฤทธิ์ โคตรมณี
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.วรรณิศา แก้วตาแสง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 24/11/2559 - 24/11/2559
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20