ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
รหัสผลงาน : 610507000002
ชื่อผลงาน : Generalisation of an averaged model approach to estimate the period-doubling bifurcation onset in power converters
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : IET POWER ELECTRONICS
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Matheepot Phattanasak
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 20/04/2559 - 20/04/2559
ฉบับที่ : 5
เล่มที่ : 977-988
ค่าน้ำหนัก : 1.00