ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
รหัสผลงาน : 610507000005
ชื่อผลงาน : COINCIDENCE POINT THEOREMS OF MULTIDIMENSIONAL FOR (phi)- WEAK CONTRACTION IN FUZZY METRIC SPACES
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ADVANCES AND APPLICATIONS IN MATHEMATICAL SCIENCES
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2559 - 31/10/2559
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 35-49
ค่าน้ำหนัก : 1.00