ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610604000004
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายนิติ นาชิต
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2560 - 30/09/2560
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : 180-197
ค่าน้ำหนัก : 0.80