ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610604000005
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
นักศึกษาที่เข้าร่วม : วิมาน ใจดี
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2560 - 31/12/2560
ฉบับที่ : 18
เล่มที่ : 165-178
ค่าน้ำหนัก : 0.80