ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610606000001
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายนรังสรรค์ วิไลสกุลยง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2560 - 31/03/2560
ฉบับที่ : 101
เล่มที่ : 23-31
ค่าน้ำหนัก : 0.60