ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610606000005
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.กฤช สินธนะกุล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายศิริพล แสนบุญส่ง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2560 - 31/12/2560
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 37-46
ค่าน้ำหนัก : 0.80