ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 610710000002
ชื่อผลงาน : Three-dimensional numerical analysis of a DCM column-supported highway embankment
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : COMPUTERS AND GEOTECHNICS
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panich Voottipruex
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/02/2559 - 01/02/2559
ฉบับที่ :
เล่มที่ : 42-56
ค่าน้ำหนัก : 1.00