ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
รหัสผลงาน : 610710000005
ชื่อผลงาน : Behaviors of soil cement columns and stiffened soil cement column wall in shallow excavation
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Lowland Technology International
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panich Voottipruex
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/10/2559 - 31/12/2559
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : 197-208
ค่าน้ำหนัก : 1.00