ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610710000009
ชื่อผลงาน : A Temperature-insensitive Current-mode Multiplier/Divider Using only Double-output VDTA
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Montree Siriprachyanun
นักศึกษาที่เข้าร่วม : Mr.KANGWAL PAYAKKAKUL
Mr.PAISIT KONGSATIT
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 02/03/2559 - 04/03/2559
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.40