ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610710000011
ชื่อผลงาน : Area extension of a wireless battery charging system using multiple power repeater coil antennas
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, IGBSG 2016; Prague; Czech Republic
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Kittisak Phaebua
Titipong Lertwiriyapapra
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 27/06/2559 - 29/06/2559
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.40