ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610710000016
ชื่อผลงาน : The development of MIASCE learning model based on the creative problem solving process for electromagnetic wave education
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Somsak Akatimagool
นักศึกษาที่เข้าร่วม : MissWarinee Weerasin
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 07/12/2559 - 09/12/2559
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.40