ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610713000005
ชื่อผลงาน : ทัศนะการตลาด : รูปแบบการจัดการศึกษาไทยบนแนวคิดนักเรียน คือ ลูกค้า
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : จุฬาลงกรณ์ธุกิจปริทัศน์
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2557 - 30/10/2557
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : 18-35
ค่าน้ำหนัก : 0.80