ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610717000001
ชื่อผลงาน : Current-fed DC-DC converter with Flatness based control for renewable energy
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014 Nakhon Ratchasima; Thailand
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
Wattana Kaewmanee
Matheepot Phattanasak
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 14/05/2557 - 17/05/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.40