ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
รหัสผลงาน : 610717000024
ชื่อผลงาน : Root strength measurements of Vetiver and Ruzi grasses
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Lowland Technology International
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panich Voottipruex
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/12/2557 - 31/12/2557
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 71-80
ค่าน้ำหนัก : 1.00