ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
รหัสผลงาน : 610717000027
ชื่อผลงาน : Comparative study on wear particle colour classifications using various machine learning algorithms
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Applied Mechanics and Materials
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Peerawat Nunthavarawong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/06/2557 - 30/06/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 347-351
ค่าน้ำหนัก : 1.00