ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000063
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.ชลิดา ทรงประสิทธิ์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2558 - 30/06/2558
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 53-61
ค่าน้ำหนัก : 0.80