ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 610718000010
ชื่อผลงาน : First CFOA-based explicit-current output quadrature sinusoidal oscillators using grounded capacitors
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : International Journal of Electronics
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Montree Siriprachyanun
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/02/2556 - 28/02/2556
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 259-273
ค่าน้ำหนัก : 1.00