ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000064
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2558 - 30/06/2558
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 78-87
ค่าน้ำหนัก : 0.80