ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
รหัสผลงาน : 610718000021
ชื่อผลงาน : Slurry Erosion Model for Wear Performance Prediction of Tool Steel
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Advanced Materials Research
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Peerawat Nunthavarawong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2556 - 31/01/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 194-199
ค่าน้ำหนัก : 1.00