ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - SCOPUS
รหัสผลงาน : 610718000022
ชื่อผลงาน : Understanding the sustainability of insurgency conflict in Thailand
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Journal of Organisational Transformation & Social Change
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Sompoap Talabgaew
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2556 - 31/07/2556
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 178-194
ค่าน้ำหนัก : 1.00