ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610719000004
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายประสิทธิชัย มั่งมี
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2557 - 31/12/2557
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80