ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610719000011
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม พลวัตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.เรือนขวัญ อยู่สบาย
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/04/2557 - 30/06/2557
ฉบับที่ : 90
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.60