ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610719000013
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายหาญศึก เล็บครุฑ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 06/11/2557 - 06/11/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20