ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610719000014
ชื่อผลงาน : The Development of Curriculum Training Course about the Create Three Dimensions Online Game for Instructor in Higher Education
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
อาจารย์ที่เข้าร่วม :
นักศึกษาที่เข้าร่วม : Khammapun Khantanapoka
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/04/2557 - 30/09/2557
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80