ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000067
ชื่อผลงาน : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ณมน จีรังสุวรรณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายอนุชิต อนุพันธ์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2558 - 30/06/2558
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 62-67
ค่าน้ำหนัก : 0.80