ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
รหัสผลงาน : 610719000023
ชื่อผลงาน : The Design of an Instructional Model Using Digital Classroom Communication Networks through a AAA Model for Improving the 21st Century Learning Skills of Undergraduate Students
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : The International Journal of Technologies in Learning
อาจารย์ที่เข้าร่วม :
นักศึกษาที่เข้าร่วม : Missmetta kongkakul
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2557 - 31/05/2557
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80