ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610803000001
ชื่อผลงาน : ความสำเร็จโครงการก่อสร้างจากการวางผังโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 18/07/2561 - 20/07/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ : ID266
ค่าน้ำหนัก : 1.00