ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610804000001
ชื่อผลงาน : Effectiveness of slurry wall for lead retention in contaminated soil
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : Lowland Technology International 18(4), pp.239-248
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Panich Voottipruex
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 27/01/2560 - 27/01/2560
ฉบับที่ :
เล่มที่ : 239-248
ค่าน้ำหนัก : 1.00