ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 610804000012
ชื่อผลงาน : Development of E-learning Course for Theory of Structure I by MIAP Teaching Method
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 5th International Conference on Technical Education
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Sakda Katawaethwarag
Sayam Kamkhuntod
นักศึกษาที่เข้าร่วม : MissSWE SIN SOE
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 23/10/2560 - 23/11/2560
ฉบับที่ :
เล่มที่ : 412-419
ค่าน้ำหนัก : 1.00