ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 620419000004
ชื่อผลงาน : The Evaluation of Teaching Quality in Classroom based on Meta-Evaluation at TVET Schools in Lao PDR
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts)
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ดร.อโนมา ศิริพานิช
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายบุญตอง ชัยยะวง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2561 - 30/06/2561
ฉบับที่ : 4
เล่มที่ : 665-681
ค่าน้ำหนัก : 0.80