ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000072
ชื่อผลงาน : การออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : สุริยะ พุ่มเฉลิม
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2558 - 31/12/2558
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 49-57
ค่าน้ำหนัก : 0.80