ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 620502000003
ชื่อผลงาน : การศึกษาราคาต่อหน่วยพื้นที่งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.การุณ ใจปัญญา
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายอภิศักดิ์ ทับทิมทอง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 18/07/2560 - 20/07/2560
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 1.00