ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000074
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายศรัณย์ จารุชิตโสภณ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2558 - 31/12/2558
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 220-227
ค่าน้ำหนัก : 0.80