ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 620628000001
ชื่อผลงาน : On Nonlinear Implicit Fractional Differential Equations with Integral Boundary Condition Involving p-Laplacian Operator without Compactness
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : THAI JOURNAL OF MATHEMATICS
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2561 - 31/12/2561
ฉบับที่ : SI
เล่มที่ : 301 321
ค่าน้ำหนัก : 1.00