ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 620628000002
ชื่อผลงาน : Robust Flatness-based Control with State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018; Nottingham; United Kingdom;
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Phatiphat Thounthong
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 07/11/2561 - 09/11/2561
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.40