ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 620701000013
ชื่อผลงาน : A Dual-Band Microstrip fed Monopole Quasi - Yagi Antenna
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 6th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2018; The Maritime Park and Spa ResortKrabi; Thailand;
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Somsak Akatimagool
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 07/03/2561 - 09/03/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40