ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 620701000020
ชื่อผลงาน : Control of an electric starter to a DC-embedded microgrid: Dynamical stability issue
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018; Nottingham; United Kingdom;
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Matheepot Phattanasak
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 07/11/2561 - 09/11/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40