ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 620701000023
ชื่อผลงาน : A Current-mode PID Controller Using Voltage Differencing Gain Amplifiers
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 18th International Symposium on Communication and Information Technology, ISCIT 2018; The Sukosol HotelBangkok; Thailand;
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Montree Siriprachyanun
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 26/09/2561 - 29/09/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40