ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 620701000037
ชื่อผลงาน : Communication Protocol Model for Language Game with Multi-Agents and Multi-Languages Using Dynamic Radius of SOM
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : International Journal of the Computer, the Internet and Management
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2561 - 31/08/2561
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 107-113
ค่าน้ำหนัก : 0.80