ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - ISI
รหัสผลงาน : 620701000040
ชื่อผลงาน : Gravity Load Collapse Behavior of Nonengineered Reinforced Concrete Columns
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Krissachai Sriboonma
Chichaya Boonmee
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2561 - 31/12/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 1.00