ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 620701000049
ชื่อผลงาน : Personality learning analytics system in intelligent virtual learning environment
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City, ICIT 2018; Hong Kong; Hong Kong;
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Prachayanun Nilsonk
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 29/12/2561 - 31/12/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40