ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
รหัสผลงาน : 620701000050
ชื่อผลงาน : Students’ usage of mobile learning on information technology and communication subject for Grade 9 students
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : 2018 International Conference on Distance Education and Learning, ICDEL 2018; Beijing; China;
อาจารย์ที่เข้าร่วม : Prachayanun Nilsonk
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 26/05/2561 - 28/05/2561
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.40