ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 620701000062
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายจิระ เฉลิมศักดิ์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2561 - 31/08/2561
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.80