ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 620701000066
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายพีลิน สกุณา
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2561 - 31/12/2561
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.80