ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610328000082
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ณมน จีรังสุวรรณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นิมารูนี หะยีวาเงาะ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2558 - 31/08/2558
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 53-66
ค่าน้ำหนัก : 0.60