ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 620701000073
ชื่อผลงาน : การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.กฤช สินธนะกุล
ดร.สมคิด แซ่หลี
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางกัญญารัตน์ อู่ตะเภา
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2561 - 31/12/2561
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.80